به نام خدا


سیلوم ، خوفین دوست جونام؟ منم خوفم چخبرا ؟ من امروز میخواستم به درخواست


(( پردیس مو مو )) گالری عکس گروه تی - ارا رو بزالم امیدوالم با نظرای قشنگتون


من رو خوشحال کنید . مرسی .


اوه چه ژستی گرفتن واسه ما

راستش رو بخاین خودمونیما از کارا  خوشمل ترن