به نام خدا


چرا داری منو نیگاه میکنی برو عکسها رو نیگاه کن بدو برو........

چه ژستی گرفته واسه ما

وای چقدر تو میخندی

داره بهت سلام میکنه جواب سلام بده

عینکی شدی همش تقصیر خودته مگه نگفتم انقدر جلوی تلویزیون نشین


چرا شما دو تا شدین ؟ها ؟ هی سمت راستی چی داری بهش میگی و میخندی ؟